Náš velkoobchod přešel na novou platformu, pokud jste náš stávající klient, prosím navštivte tento odkaz (klikněte zde) a obnovte si heslo svého účtu. Následně si prosím v účtu opravte či nastavte aktuální fakturační a dodací údaje. Vše by mělo být přeneseno, ale pro jistotu si to zkontrolujte.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodgadgets.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu velkoobchodgadgets.cz umístěného na webovém rozhraní www.velkoobchodgadgets.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi společností:

Jelínek & syn,s.r.o. se sídlem Kapitána Jasioka 1362/15a, 73564 Havířov - Prostřední Suchá 
IČ: 28606302 
DIČ: CZ28606302
zapsané v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, spisová značka oddíl C vložka 34346.
kontaktní údaje:
email: info@velkoobchodgadgets.cz    
telefon: 775 720 720
bankovní spojení 2600104048/2010, vedený u společnosti Fio holding,a.s.                                                                           
jako prodávajícím
 
a podnikatelem či právnickou osobou
 
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).
 
1. Úvodní ustanovení
 

1.1.   Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

1.2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní [A1] a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3.   Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4.   Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení na ochranu spotřebitele.

1.5.   Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2. Objednávka a uzavření smlouvy 

2.1.   Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2.   Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní nebo e-mailové komunikace (předobjednávky). Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, velikosti, popřípadě barevné provedení (pokud to charakter zboží dovoluje), zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). 

2.3.   Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.

2.4.   Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.5.   V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

3. Dodací podmínky

3.1.   Prodávající je povinen dodat zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady (dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží). Tyto doklady jsou poskytovány v elektronické podobě. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2.   Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. 

3.3.   Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4.   Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

3.5   Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží způsobené přepravou, pokud ji sám nezajišťuje.

4. Platební podmínky

4.1.   Kupující má možnost zaplatit Prodávajícímu kupní cenu za zboží způsoby uvedenými na Webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutým způsobem. Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla u nových zákazníků umožněn po třech bezproblémových objednávkách a maximální poskytnutý kredit nepřesáhne výši jejich vzájemného součtu, případně kredit uvedený v článku 4.2.

4.2. Maximální poskytnutý kredit odběratelům je stanoven individuálně dle celkového objemu objednávek a platební historie zákazníka. Maximálně však na 200 tis Kč. U nových odběratelů do maximální výše 100 tis Kč. Pokud celková částka nezaplacených vystavených faktur překročí tuto hranici, dodavatel je oprávněn pozastavit dodání dalšího zboží až do doby, kdy budou faktury uhrazeny.

4.2.   V případě platby v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby před dodáním zboží bude splatnost ceny stanovena individuálně po vzájemné dohodě. Při stanovení splatnosti ceny zboží v případě bezhotovostní platby bude přihlédnuto i k případným předchozím objednávkám a platební morálce kupujícího. Závazek kupujícího uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.3.   Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4.   V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

4.5.   Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo eurech (EUR).

5. Odstoupení od smlouvy

5.1.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2.   Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 2 týdny.

5.3.   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 30 dní od sjednaného dne dodání.

5.4.   Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.   Jedinou výjimkou je odkup po vzájemné dohodě v maximální výši 50% prodejní ceny.

5.5.   Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

6. Práva z vadného plnění

6.1.   Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1.   Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

  • uchovávat jako důvěrné;
  • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

8. Závěrečná ustanovení

8.1.   Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

8.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023